MENU
Acasă » Articole » Articolele ziarului » APL

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A SATULUI BRAVICEA 2016-2023

STRATEGIA

 DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

A SATULUI BRAVICEA 2016-2023

 

Document realizat de aparatul primăriei Bravicea

1. Alexei Zatic - primarul satului Bravicea;

2. Iurie Lapp – secretarul-interimar al consiliului local;

3. Angela Timuș – contabil – șef, primăria satului Bravicea;

4. Veronica Burcă –specialist pentru percepere fiscală;

5. Serghei Popa – specialist pentru reglementarea regimului funciar;

6. Nina Uncu – asistent social.

NECESITĂŢI ŞI PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE A SATULUI BRAVICEA

Prima atestare a satului Bravicea datează din  20.01.1603, este o unitate administrativ-teritorială situată între râurile Ichel și Cula, amplasat la Nord-Est de centrul raional Călărași la o distanță de 30 km și la o distanță de 60 km de Chișinău.

     La Nord-Est este mărginit de teritoriul satului Bogzești (Raionul Telenești), la Vest - de teritoriul satului Meleșeni (Raionul Călărași), la Sud - de teritoriul satului Onești (Raionul Strășeni), la Sud-Vest - de teritoriul satului Frumoasa (Raionul Călărași), la Est - de teritoriul satului Săseni (Raionul Călărași). Satul este situate pe dealurile din centrul Moldovei la o altitudine înte 100 și 350 m asupra nivelului mării.Suprafața intravilanului constituie 396 ha, iar a întregului teritoriu - 5945 ha.

     Populația satului este la momentul actual de 3300 de oameni, dar în ultimii ani satul are o tendință de descreștere demografică. Numărul, structura şi dinamica populaţiei este cel mai important factor, forţa motrice a schimbărilor şi dezvoltării (sau stagnării) oricărei localitate. Anume populația - adică componenţa după sex şi vârstă, activitatea economică, necesitatea sa în locuinţe, educaţie şi cultură, în multe privinţe determină ritmurile şi stabilitatea creşterii economice, structura gradului de ocupare, organizarea sistemelor ocrotirii sănătăţii şi învățământului, caracterul construcțiilor de locuinţe, formarea zonelor de recreere.

     Situaţia economică este caracteristică mediului rural din întreaga republică. Agricultura reprezintă în ansamblul economiei una din ramurile de mare importanţă, menită să contribuie într-o măsură covârşitoare la relansarea creşterii economice, dar şi sursa principală de existenţă pentru locuitorii comunei. Situația economică a satului în ultimul timp sa agravat. Cauza principală a agravării situaţiei privind sărăcia este insuficiența resurselor financiare, cauzată de lipsa locurilor de muncă. O prioritate pentru localitate ar fi dezvoltarea sectorului economic şi crearea locurilor de muncă, dezvoltarea spiritului antreprenorial, care ar avea efecte pozitive şi de lungă durată asupra reducerii migrației, creșterea natalității. Infrastructura socială a comunei este slab dezvoltată, iar cea existentă necesită reparaţii şi dotări cu utilaj, aparataj, mobilier necesar.

     Pe teritoriul satului funcționează un singur agent în domeniul producerii – fabrică de panificație, un agent economic în domeniul farmaceutic, 3 agenți economici în domeniul vînzări material de construcții, 6 agenți în domeniul comerțului cu produse alimentare, un agent economic  în domeniul comerțului cu articole de uz casnic, un bar, un disco-bar, un întreprinzător individual ce oferă servicii de frizerie. În sat se organizează săptămînal tîrg de produse agro-alimentare și de animale. În extravilanul satului funcționează o stație de alimentare cu produse petroliere, se prestează servicii de vulcanizare.

     Configuraţia terenurilor, clima zonei, terenurile dispersate, căile de acces, distanţa faţă de centrul raional sunt factorii care au obligat la practicarea unei economii de tip agrar.

     Problemele sectorului de afaceri sunt cauzate de insuficienţa materiei prime calitative, mijloacele fixe uzate fizic şi moral ( Fabrica de vinuri fiind aproape inactive ), lipsa unui sistem de irigare modern, tehnologiile şi procesele tehnologice depăşite, lipsa mijloacelor financiare pentru realizarea investiţiilor. Pentru îmbunătăţirea situaţiei din sectorul agricol este indispensabilă elaborarea şi implementarea programelor, politicilor sociale locale şi externe pentru dezvoltarea infrastructurii de servicii agricole, utilizarea tehnologiilor avansate în agricultură, crearea întreprinderilor de prelucrare a materiei prime, creşterea competitivităţii economice, care vor favoriza dezvoltarea rurală şi respectiv vor îmbunătăți condiţiile de trai a populaţiei comunei. Starea mediului ambiant este relativ bună, deoarece pe teritoriul acestea nu există depozite cu deşeuri toxice şi organice. Totodată teritoriul comunei este poluat de gunoiştile autorizate, neautorizate şi de activitatea zilnică a locuitorilor.

     Instituţiile sistemului de ocrotire a sănătăţii prezente în comună asigură prestarea seviciilor de asistenţa medicală primară, în sat este amplasat Centrul de Sănătate în care activează 4 medici de familie, un cabinet de stomatologic, laborator de analize.

     Sistemul de educaţie a comunei este format din o instituţie preşcolară cu o capacitate de 150 locuri, gimnaziul „Ștefan cel Mare” din localitate, în care își fac studiile 350 de elevi. Condiţiile de desfăşurare a procesului instructiv-educativ sunt satisfăcătoare dar necesită a fi permanent asigurate cu resurse pentru buna funcţionare. Deasemenea este necesat de construit o sală de sport și una de festivități. Este necesară crearea zonelor de agrement pentru tineri.

     Activitatea culturală în comună este menţinută prin intermediul Casei de Cultură, Școlii de Arte şi a Bibliotecii Publice „George Munteanu”. Restabilirea tradiţiilor cultural-istorice, a obiceiurilor şi familiarizarea cu ele a generaţiei noi reprezintă principalele direcţii de activitate. Infrastructura tehnico-edilitară este relativ dezvoltată.

     Localitatea este în cea mai mare parte gazificată, are rețea de aprovizionare cu apă (care nu este centralizată) dar nu dispune de un sistem de canalizare centralizată, de servicii de salubrizare. Și în acest caz este indispensabilă implicarea sectorului privat în reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii tehnicoedilitare. Evacuarea deşeurilor menajere se face individual. În comună nu există un serviciu specializat de salubrizare.

     Vegetaţia predominantă o formează plantele de cultură, viile și livezile. În pădurile care înconjoară localitatea cresc, în special, stejari, arţari, salcâmi, ulmi, tei. Cu părere de rău, în ultimii ani fondul forestier existent este supus anual defrişărilor ilicite, deoarece este unica resursă naturală din zonă, lemnul fiind folosit în construcţie și la încălzire. Comuna nu are zone de odihnă amenajate și suferă de insuficienţa resurselor acvatice.

     Satul Bravicea este definit conform Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 764-XV din 27.12.2001). Reieşind din acest statut, în localitate sunt amplasate instituţiile care reprezintă autorităţile publice locale de nivelul I, ce asigură prestarea servicii publice de nivel local. Administrarea publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor publice locale şi consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. Autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitându-și, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat. APL Bravicea este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului s. Bravicea din 29.06.2011 şi Regulamentul intern al primăriei din 05.10.2000. În anul 2015 bugetul comunei a constituit la partea de venituri în sumă de 3674,8 mii lei şi cheltuieli în sumă de 3885,41 mii lei. În urma analizei detaliate s-a constatat că este indispensabilă modificarea şi perfectarea legislaţiei cu privire la sprijinul autorităţilor locale, raionale şi republicane. O soluţie ar fi şi consolidarea fondurilor extrabugetare şi identificarea oportunităţilor şi stabilirea relaţiilor de înfrăţire cu localităţi din străinătate.

CADRUL GENERAL AL STRATEGIEI

 

 1. Viziunea

Analiza diagnostic privind situaţia socio-economică a evidenţiat necesităţile şi tendinţele de dezvoltare ale localităţilor, în baza cărora a fost conturată următoarea viziune strategică de dezvoltare a satului Bravicea pentru perioada 2016-2023:

O COMUNITATE VIABILĂ, CU ASPECT MODERN, AUTOSUFICIENŢĂ ECONOMICĂ, PRINCIPII SOCIALE ŞI MORALE CONSTRUCTIVE ŞI DURABILE, BAZATE PE CULTUL DEZVOLTĂRII CAPACITĂŢILOR UMANE.

Viziunea reflectă imaginea satului Bravicea şi reprezintă punctul final de dezvoltare al comunităţii, fiind sinteza tuturor activităţilor planificate în prezenta Strategie. Strategia de dezvoltare socio-economică a satului are scopul să consolideze cooperarea tuturor actorilor, astfel încât, în următorii 5 ani viziunea să devină realitate.

 1. Misiunea

Pentru realizarea Viziunii strategice misiunea comunităţii şi a autorităţilor publice locale este:

DE A TRANSFORMA SATUL BRAVICEA ÎNTR-O COMUNITATE MODEL PRIN MENŢINEREA ŞI DEZVOLTAREA REALIZĂRILOR, IMPLEMENTÎND NOI MODALITĂŢI DE CREŞTERE CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ A VIEŢII, ÎNLĂTURÎND INDIFERENŢA POPULAŢIEI PRIN CONŞTIENTIZAREA ROLULUI EI, INVESTIND ÎN POTENŢIALUL UMAN ŞI VALORIFICÂNDU-L PERMANENT.

 1. Valorile Strategiei Realizarea viziunii şi misiunii va fi asigurată de acceptarea de către fiecare cetăţean al comunităţii a unui sistem de valori care vor deveni norme de conduită şi atitudine general acceptate în următorii cinci ani. Acest sistem este compus din următoarele valori:

 

 • . Strategia de dezvoltare va fi implementată doar lucrând împreună şi în interes reciproc încercând să diminuăm divergenţele la maximum.
 • . Orice acţiune cu impact asupra unei mari părţi a comunităţii va fi discutată cu întreaga comunitate şi implementată cu acordul majorităţii.

Activism. Această valoare este cheia succesului misiunii noastre şi trebuie să se manifeste prin simţul răspunderii în îndeplinirea obligaţiilor asumate şi prin perseverenţa la toate etapele realizării Strategiei.

 • . Este absolut necesară în soluţionarea problemelor, un grad mai înalt de competenţă va avea drept rezultat obţinerea unor performanţe mai înalte, catalizând realizarea scopurilor şi îndeplinirea misiunii.
 • . Această valoare se va manifesta prin competenţă şi rapiditate în soluţionarea problemelor şi va avea drept rezultat obţinerea unor performanţe mai înalte, facilitând realizarea scopurilor şi îndeplinirii misiunii.
 • Valoare obligatorie tuturor actorilor locali: APL, agenţi economici, instituţiilor social - culturale şi fiecărui membru a comunităţii în parte în activitatea cotidiană. Transparenţă. O colaborare vizibilă, sinceră între actorii interni şi externi .Fără transparenţă în acţiuni nu se poate obţine o imagine reală a realizărilor satului.

Respect reciproc. Atitudine de stimă reciprocă atât în relaţiile de serviciu, oficiale, cît şi cele cotidiene.

 • Capacitatea de a te abţine în situaţii critice, în interesul cauzei, a majorităţii. Meritocraţie. Această valoare se va manifesta prin promovarea factorilor de decizie în dependenţă de competenţă şi profesionalism având drept rezultat obţinerea unor performanţe, facilitând realizarea tuturor scopurilor.

Interes reciproc. Numai prin interes reciproc este posibil realizarea unor lucruri frumoase, vom fi capabili să realizăm nişte scopuri benefice, pentru comunitatea noastră.

 • Valoarea care predomină în comunitatea noastră şi se manifestă prin menţinerea şi ridicarea nivelului de trai a consătenilor.
 • Toate părţile implicate în procesul implementării Strategiei vor da dovadă de onestitate pentru a realiza o conlucrare sinceră întru realizarea succesului Strategiei.

 

 1. Obiective Strategice Pentru realizarea Viziunii strategice activităţile tuturor factorilor implicaţi în procesul de dezvoltare locală vor fi orientate spre atingerea a patru obiective strategice:

 

 •  
 • UN MEDIU ECONOMIC FAVORABIL DEZVOLTĂRII ANTREPRENORIATULUI
 • CONŞTIENTIZAREA ŞI IMPLICAREA POPULAŢIEI ÎN UTILIZAREA RAŢIONALĂ A RESURSELOR NATURALE ŞI AMELIORAREA STĂRII MEDIULUI AMBIANT
 • REALIZAREA UNUI SISTEM INSTITUŢIONAL MODERN, TRANSPARENT, PARTICIPATIV ŞI COEZITIV

 

Obiectivele strategice rezultă din confluența celor trei factori ai procesului de dezvoltare durabilă la nivel local: Mediu, Societatea şi activitatea Economică.

 

 

 1. Cadrul operaţional al Strategiei

 

     După analiza efectuată a necesităţilor şi priorităţilor de dezvoltare a localităţii, având drept punct de reper Viziunea Strategică de Dezvoltare şi Misiunea autorităţilor publice locale şi a partenerilor locali de dezvoltare, au fost formulate Obiective Strategice de dezvoltare a localităţii pentru perioada următorilor 8 ani. Pentru fiecare din Obiectivele strategice au fost identificate programe şi proiecte /acţiuni necesare de realizat.

 1. Obiectiv Strategic 1. Renovarea şi dezvoltarea continuă a infrastructurii sociale

 

 •  

Acţiuni / Proiecte

1.Reabilitarea instituţiilor sociale

Renovarea și realizarea de reparații curente în cadrul instituţiilor educative (grădiniţe, gimnaziu, scoala de arte);

Dotarea bazei tehnico-materiale şi didactice a instituţiilor educative;

Asigurarea Casei de Cultură cu aparataj modern.

2.Dezvoltarea serviciilor de asistenţă  socială

Deschiderea unui centru de susţinere a familiilor social vulnerabile;

Crearea unui centru de plasament pentru persoanele în etate;

Amenajarea căilor de acces în instituțiile publice pentru persoanele cu dizabilități.

3.Dezvoltarea infrastructurii medicale

Renovarea centrului de sănătate;

Dotarea centrului de sănătate cu utilaj performant

4.Renovarea şi extinderea infrastructurii utilităţilor publice

Renovarea și sistematizarea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă;

Construirea rețelei centralizate de canalizare;

Renovarea şi construcţia canalelor de scurgere;

Pavarea trotuarelor de pe străzile satului;

Asigurarea iluminării străzilor;

Administrarea gunoiştii autorizate conform standardelor și îmbunătăţirea serviciilor de colectare şi transportare a deşeurilor;

Reparaţia capitală a drumurilor asfaltate și asigurarea reparațiilor curente ale acestora;

Construcţia și reparația drumurilor adiacente din sat.

5. Dezvoltarea zonelor de agrement

Crearea centrului de agrement pentru tineret;

Amenajarea și întreținerea locurilor de joacă pentru copii în sat;

Renovarea locurilor de joacă pentru copii din incinta grădiniței.

 

 1. Obiectiv Strategic 2. Un mediu economic favorabil dezvoltării antreprenoriatului

 

 •  
 •  

1. Promovarea şi susţinerea business-ului mic şi mijlociu

Organizarea seminarelor de instruire pentru fermieri, potenţiali antreprenori;

Crearea Asociaţiei Antreprenorilor din Bravicea;

Dezvoltarea şi prestarea serviciilor de informare şi consultanţă în agricultură;

Susţinerea în crearea activităţilor de prelucrare a produselor agricole;

Promovarea creării ONG-urilor în domeniul economic;

Redeschiderea unei mori de producere a făinii;

Redeschiderea unei mori de producere a uleiului;

Crearea Centrului Agricol Bravicea care va activa în următoarele domenii: achiziţionarea, depozitarea şi comercializarea produselor agricole, asigurarea cu piese de schimb, echipament şi utilaj agricol, prin intermediul unui magazin ce ar reprezenta producţia oferită de vânzători de tehnică agricolă, asigurarea cu îngrăşăminte chimice şi material semincer;

Deschiderea unor ateliere de croitorie, cizmărie, etc.

2.Dezvoltarea capacităţii de inovare şi modernizare tehnologică

Promovarea tehnologiilor avansate pentru producerea şi procesarea produselor agricole competitive;

Construcția reţelei de irigare a terenurilor agricole.

3 Crearea unui climat investiţional favorabil

Îmbunătăţirea gestionării terenurilor pentru investiţii;

Atragerea investitorilor care să creeze locuri de muncă;

Atragerea de fonduri pentru dezvoltarea tehnicii agricole.

 

 1. Obiectiv strategic 3. Conştientizarea şi implicarea populaţiei în utilizarea raţională a resurselor naturale şi ameliorarea stării mediului ambiant.

 

 •  
 •  

1. Crearea serviciului de salubrizare în sat.

Elaborarea planului de salubrizare a localităţiții;

Amenajarea anuală şi luarea sub control a gunoiştilor autorizate;

Organizarea concursurilor anuale: "Cea mai curată stradă","Cea mai îngrijită fântână".

2. Reducerea nivelului de poluare a mediului ambiant

Organizarea trimestrială a raidurilor ecologice pentru estimarea situaţiei existente a stării sanitare a satului;

Efectuarea analizelor şi elaborarea studiilor privind nivelul de poluare a mediului ambiant;

Elaborarea şi adoptarea planului local de protecţie a resurselor acvatice şi solului;

Implicarea populaţiei în revitalizarea sondelor arteziene;

Organizarea ciclurilor de seminare despre importanţa resurselor naturale, mijloace de prevenire a poluării apei potabile, impactul negativ a defrişării fâşiilor de protecţie a terenurilor agricole.

3 Elaborarea planului de amenajare a teritoriului

Ameliorarea stării actuale a parcului de la Casa de Cultură;

Elaborarea şi implementarea unor proiecte în aplicarea tehnologiilor pe anumite terenuri pilot;

Promovarea modelelor de succes obţinute în implementarea noilor tehnologii.

 

 1. Obiectiv strategic 4. Realizarea unui sistem instituţional modern, transparent, participativ şi coezitiv

 

 •  
 •  

1. Perfecţionarea managementului APL

Instruirea şi perfecţionarea continuă a consilierilor şi funcţionarilor publici;

Organizarea şi desfăşurarea permanentă a sondajelor de opinie publică;

Identificarea, elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor de finanțare;

Organizarea vizitelor de studiu şi schimbului de experienţă în managementul public

2. Facilitarea accesului la informaţie

Editarea unui buletin informativ local;

Identificarea oportunităţilor şi implementarea proiectelor de crearea a postului local de radio parmanent;

Crearea unui Centru de Informare şi Acces la Informaţie;

Amenajarea unor panouri informative în diferite sectoare ale satului;

Desfăşurarea întâlnirilor periodice cu participarea reprezentanţilor grupurilor de sector şi autorităţilor locale;

Elaborarea pagini WEB a satului;

Organizarea și implementarea de campanii de educare și informare a populației pe subiecte menite să îmbunătățească stilul de viață în întreaga comunitate: protejarea naturii, colectarea deșeurilor, păstrarea curățeniei în locurile publice, voluntariat, etc.

3. Promovarea relaţiilor de parteneriat şi cooperare la nivel local, raional, republican şi internaţional

Susținerea ONG-urilor și promovarea activității acestora;

Elaborarea şi adoptarea Cartei Albe a cooperării autorităţilor publice locale şi societăţii civile;

Crearea grupelor de iniţiativă (de spijin) în fiecare sector;

Desfăşurarea seminarelor meselor rotunde pentru promovarea importanţei activităţii ONG-lor;

Promovarea imaginii satului în republică şi peste hotare;

Identificarea oportunităţilor şi stabilirea relaţiilor de înfrăţire cu localităţi din străinătate.

 

 

Categorie: APL | Adăugat de: angelazatic (05.08.2016)
Vizualizări: 68 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar